Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

כדאי לדעת

החזר על רכישת פרוטזה וחזייה לאחר ניתוח שד

נשים שעברו ניתוח כריתת שד (חלקית או מלאה), זכאיות להחזר כספי של 100% על רכישת פרוטזה והחזר חלקי על חזייה מותאמת.

משרד הבריאות

ברכישת פרוטזת שד: השתתפות לזכאיות היא 100% מהמחיר שנקבע ע"י משרד הבריאות והוא 800 ש"ח.
(ההחזר ניתן אחת לשנתיים).
רכישת חזייה מותאמת: השתתפות לזכאיות הינה בסך של 200 ש"ח. (ההחזר הינו חד פעמי).
 

הגשת הבקשה להחזר:

לאחר הרכישה, יש לשלוח את המסמכים הבאים ללשכת הבריאות המחוזית אליה את משוייכת (פירוט הלשכות בהמשך):

הפניה רפואית מרופא (כירורגיה/אונקולוג/רפואה פנימית/רופא משפחה) בליווי מידע רפואי רלוונטי או סיכום ניתוח.
חשבונית מס או קבלה מקורית המעידה על רכישת הפרוטזה ו/או חזייה.
שם, כתובת, מס' תעודת זהות, תאריך לידה ושם קופת החולים בה את מבוטחת.
שם הבנק בו מתנהל חשבונך, מספר החשבון והסניף לשם יועבר ההחזר.
צילום שיק אישי עם פרטייך האישיים.
הבקשה בצירוף המסמכים המפורטים לעיל, תוגש ללשכת הבריאות באיזור המגורים ע"י התושבת או אדם מטעמה.           

 

לשכות הבריאות המחוזיות:

החזרים מקופות החולים

מכבי שירותי בריאות

  • מבוטחות "מכבי מגן כסף" זכאיות להחזר של 75% השתתפות עצמית ועד לתקרה המתעדכנת מעת לעת ע"י לשכות הבריאות המחוזיות של משרד הבריאות.

  • מבוטחות "מגן זהב" זכאיות להחזר של 83% מההוצאה בפועל ועד תקרה של 441 ₪.

בשני הביטוחים מדובר על הסכום הנמוך מבין השניים, אחת לשנת חברות.

לקבלת ההחזר יש לפנות לסניף מכבי שירותי בריאות באזור המגורים בלוויית חשבונית הרכישה והפניית הרופא לרכישת הפרוטזה.
– אין צורך באישור ממשרד הבריאות על גובה ההחזר הניתן על ידם.

 

קופת חולים לאומית

להשלמת ההחזר עבור רכישת הפרוטזה יש לפנות לוועדה לזכויות החבר במחוז המגורים המוסמכת לאשר השלמת ההחזר בגובה 25%-40% מההפרש בין ההוצאה בפועל וההחזר המתקבל ממשרד הבריאות.

 

קופת חולים מאוחדת

חברות "עדיף" זכאיות להחזר של 50%  עד לתקרה של 200 ₪ בהיעדר כיסוי של משרד הבריאות.

  • את המידע ניתן למצוא גם באתר הרשמי של משרד הבריאות ובאתרים של קופות החולים.

bottom of page